Föreningsstämman

Föreningsstämman, även kallad årsmötet, hålls i februari varje år. Det är en viktig del av en demokratisk och välfungerande förening. Vid förenigsstämman väljs styrelse samt valberedning och revisorer.

Om föreningsstämman

Hur föreningsstämman går till och vilka som är röstberättigade redogörs för i stadgarna. Där står att den som innan årsmötet har betalat medlemsavgift får vara med och rösta.

Av tradition bjuder föreningen medlemmarna på smörgåstårta på stämman.

Styrelsen

Styrelsen består av sju ledamöter och minst två suppleanter. Dessa väljs på årsbasis och ordförande, sekreterare samt kassör väljs på mötet. I övrigt så bestämmer styrelsen själva vem som ska ha vilken roll. Ju fler som engagerar sig desto lättare blir det för alla, men det går givetvis bra att vara väldigt engagerad utan att sitta i styrelsen.

Valberedningen

Valberedningen har ett viktigt uppdrag, det är den som kommer med förslag till nya förtroendevalda på stämman. Valberedningen jobbar enligt god sed och pratar med sittande styrelse om hur arbetet fungerar, samtididigt som man har ögonen öppna för och letar efter de som är nyfikna på att prova. Det är lämpligt att valberedningen eftersträvar en bra fördelning mellan medlemmarna, såväl vad gäller faktorer som ålder och kön, som akvaristiskt intresse.

Revisorer

När året är slut sammanställs budgeten och revisorerna kontrollerar att det inte verkar ha förekommit några oegentligheter med föreningens pengar. Om allt är i sin ordning föreslår de på stämman att styrelsen får ansvarsfrihet, dvs. anses av föreningens medlemmar ha skött pengarna efter bästa förmåga.

Stadgar

Föreningens verksamhet och styrelsens arbete regleras av stadgar, en regelsamling som talar om vad medlemmarna vid tidigare stämmor har fastställt. Här kommer stadgarna att laddas upp inom kort.